CEJSH Find publication results
- Krasnokutska Natalia S. PRIORITIES OF TRADE ENTERPRISE POTENTIAL FORMATION AND DEVELOPMENT AT DIFFERENT STAGES OF ITS LIFE CYCLE (Priorytety formuvannia ta rozvytku potentsialu torhovelnoho pidpryiemstva na riznykh stadiiakh yoho zhyttievoho tsyklu)