CEJSH Find publication results
- Kanash Volodymyr, Myroslav Popovich LESSONS OF MERAB MAMARDASHVILI. CONVERSATION OF PUBLICIST VOLODYMYR KANASH WITH EDITOR-IN-CHIEF OF JOURNAL 'FILOSOFSKA DUMKA' MYROSLAV POPOVICH (Uroky Meraba Mamardashvili. Besida publitsista Volodymyra Kanasha z holovnym redaktorom 'Filosofskoii dum