CEJSH Find publication results
- Savon Diana U., Safronov Andrey E. ECOLOGICAL AND ECONOMIC METHODS OF A REGIONAL ENVIRONMENTAL GOVERNMENT (Ekologo-ekonomicheskie metody regionalnogo upravleniya okruzhayuschei sredoi)