CEJSH Find publication results
- Vashulenko Alena S. THE FEATURES OF THE SCIENTIFIC PERSONNEL DEVELOPMENT IN UKRAINE (Osoblyvosti rozvytku rezultatyvnosti naukovykh kadriv Ukrainy)