CEJSH Find publication results
- Fedulova Lyubov I. PROBLEMS OF UKRAINIAN SCIENTIFIC SYSTEM EFFECTIVENESS PROVISION (Problemy zabezpechennya efektyvnosti naukovoyi systemy Ukrainy)