CEJSH Find publication results
- Popovich Olexandr S., Velenteichik Tetiana M. PROBLEMS OF ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE STATE TARGETED PROGRAMS (Problemy pidvyschennya efectyvnosti derzhavnykh tsilyovykh prohram)