CEJSH Find publication results
- Mekh Oleh A. SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE NAS OF UKRAINE AS THE KERNEL OF THE NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL
- Khramov Yury ., Khorosheva Svetlana . O.M. BOHOLYUBOV AND THE HISTORY OF MATHEMATICAL SCIENCES IN UKRAINE (O.M.Boholyubov ta istoriya matematychnykh nauk v Ukrayini)