CEJSH Find publication results
- Onopriyenko Mykhailo V. APPLIED AND TECHNICAL FIELDS IN THE NAS OF UKRAINE: GENESIS AND EVOLUTION OF THE DISCIPLINARY STATUS (Prykladni i tekhnichni haluzi v NAN Ukrayiny: geneza ta evolyutsiya dystsiplinarnoho statusu)