CEJSH Find publication results
- Naumovets Anton G. FROM BASIC RESEARCH TO COMMERCIALIZATION OF RESULTS: EXPERIENCES AND OBJECTIVES OF THE NAS OF UKRAINE (Vid fundamentalnych doslidzhen' do komertsializatsiyi resultativ: dosvid i zavdannya NAN Ukrayiny)