CEJSH Find publication results
- Melnyk Leonid G. THE BASICS OF SYSTEM SELF-DEVELOPMENT (CONTINUED) (Osnovy samorazvitiya sistem (prodolzhenie))