CEJSH Find publication results
- Lemesova Miroslava INSTRUMENTAL-STRATEGIC APPROACHES OF STUDENTS DURING TEACHING - ETHNOGRAPHIC ANALYSIS OF SCHOOL ACTION (Instrumentalno-strategicke postupy studentov a studentiek v case vyucovania - etnograficka analyza skolskeho diania)