CEJSH Find publication results
- Kubinski Piotr BUSINESS ACTIVITIES OR OCCUPATION AS PART OF ENTERPRENEUR'S DEFINITION (Dzialalnosc gospodarcza lub zawodowa jako element definicji przedsiebiorcy)