CEJSH Find publication results
- Lyutkevych Olha M., Lyutkevych Viktoriia B. SUBSTANTIATION OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CHOICE OF ASSETS OF THE REGION AS OBJECTS OF ESTIMATION OF THE LEVEL OF CAPITALIZATION (Obgruntuvannia metodolohichnykh pidkhodiv do vyboru aktyviv rehionu iak ob'iektiv otsinky rivnia kapitaliza