CEJSH Find publication results
- Pukhtetska Alla A. RULE OF LAW PRINCIPLE: MODERN EUROPEAN DOCTRINES AS A REFERENCE POINT FOR NATIONAL LEGISLATION REFORMATION (Pryntsyp verkhovenstva prava: suchasni yevropeyski doktryny yak oriyentyr dlya reformuvannya natsinalnoho zakonodavstva)