CEJSH Find publication results
- Petrovych Yosyf M., Prokopyshyn Liubov M. ADMINISTRATIVE POTENTIAL AND ITS IMPACT ON EFFECTIVENESS OF THE MACHINE BUILDING ENTERPRISES (Upravlinskyi potentsial ta ioho vplyv na efektyvnist diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv)