CEJSH Find publication results
- Kwiatkowski Dariusz THEOLOGY OF THE SIGNS, POSITIONS AND GESTURES IN THE CEREMONY OF THE EXPOSITION AND ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT (Teologia znaków, postaw i gestów w obrzedzie wystawienia i adoracji Najswietszego Sakramentu)