CEJSH Find publication results
- Salimovskii Vladimir A. FUNCTIONAL STYLISTICS AND AESTHETIC IDEALISM: IS THERE ANY POSSIBILITY OF SYNTHESIS? (Funktsional'naya stilistika v ee otnoshenii k esteticheskomu idealizmu: vozmozhny li elementy sinteza?)