CEJSH Find publication results
- Sukovataya Viktoria 'PHILOSOPHY AFTER AUSCHWITZ': REFLEXIONS OF MILITARY VIOLENCE IN THE WESTERN AND POST-SOVIET CONSCIOUSNESS ('Filosofia pislia Osventsyma': reflektsii viiskovoho nasylstva u zahidnii i postradianskii svidomosti)