CEJSH Find publication results
- Sykorova Dana AGE IDENTITY (Vekova identita)