CEJSH Find publication results
- Paliychuk M. V., Shkvarylyuk V. V., Popovych V. V., Petrenko V. P. NFRASTRUCTURE FUNCTIONING OF REGIONAL DEVELOPMENT IS ON THE BASIS OF VIRTUAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MATRIX TYPE