CEJSH Find publication results
- Dacko Mariusz ENVIRONMENT PROTECTION AND INVESTMENTS IN SEWAGE INFRASTRUCTURE IN THE RURAL AREAS OF THE MALOPOLSKA PROVINCE (Ochrona srodowiska a inwestycje w infrastrukture kanalizacyjna obszarów wiejskich wokewództwa malopolskiego)