CEJSH Find publication results
- Ciepiela Grazyna A., Jankowski Kazimierz, Sosnowski Jacek PROMOTION OF AGROTOURIST PRODUCTS OF FARMS LOCATED IN THE SIEDLCE REGION (Promocja produktów agroturystycznych gospodarstw rolnych regionu siedleckiego)
- Wojewodzic Tomasz DIVESTMENTS IN AGRICULTURAL FARMS - ESSENCE, DEFINITIONS, DIVISION (Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podzial)
- Dudek Michal ASSESSMENT OF THE ROLE OF THE INSTRUMENT OF STRUCTURAL BENEFITS IN 2002-2007 (Ocena funkcjonowania instrumentu rent strukturalnych w latach 2002-2007)
- Kozera Magdalena, Parzonka Mikolaj SUPPORT OF DEVELOPMENT DECISIONS BY OFF-BALANCE SHEET RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (Wsparcie decyzji rozwojowych zasobami pozabilansowymi przedsiebiorstw rolniczych)