CEJSH Find publication results
- Poczta. W. THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION'S INTEGRATION ON THE ECONOMIC CONDITION OF POLISH AGRICULTURE DURING THE FIRST FEW YEARS AFTER ACCESSION
- Goraj L. ECONOMIC AND MARKET CONDITIONS OF TRANSFORMATIONS IN THE SECTOR OF INDIVIDUAL FARMS
- Poczta Walenty, Czubak Wawrzyniec, Pawlak Karolina CHANGES IN THE VOLUME OF PRODUCTION AND AGRICULTURAL INCOME IN THE CONDITIONS OF POLAND'S ACCESSION TO THE EU (Zmiany w wolumenie produkcji i dochodów rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE)
- Bryla Pawel LONG-TERM TRENDS IN AGRICULTURAL INCOMES IN THE 'OLD' EU (Dlugofalowe tendencje zmian dochodow rolniczych w 'starej' Unii)
- Sulewski Piotr INCOME PARITY AND EFFICIENCY OF SEMI-SUBSISTENCE FARMS (Gospodarstwa niskotowarowe a parytet dochodowy i efektywnosc funkcjonowania)
- Sulewski Piotr YIELD INSURANCE SCHEMES IN POLAND - ANALYSIS BASED ON VALUE-VARIANCE APPROACH (Ubezpieczenia produkcji rolniczej - analiza z zastosowaniem modelu opartego na sredniej i wariancji)