CEJSH Find publication results
- Mishenin Evgeniy V., Piznyak Tetyana I. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL AUDITING OF AGRICULTURAL LAND-UTILIZATION (Problemy rozvytku orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu ekolohichnoho audytu silskohospodarskoho zemlekorystuvannia)