CEJSH Find publication results
- Szabo G. G., Bardos K. Contract relations in the food economy. Empirical research into the milk-market supply
- Dzun Wlodzimierz AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES IN THE PROCESS OF SYSTEM TRANSFORMATIONS (Spóldzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych)
- Chotkowski Jacek SPEClFlClTY OF MARKETING ACTlVlTlES ON THE AGRlCULTURAL MARKET (Specyfika dzialan marketingowych na rynku rolnym)
- Wisniewska Joanna COMPETITIVENESS OF COMPANIES FROM THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR (Konkurencyjnosc przedsiebiorstw przemyslu owocowo-warzywnego)