CEJSH Find publication results
- Czyzewski Andrzej , Kulyk Piotr RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMICS SURROUNDING, ECONOMIC POLICY AND AGRICULTURE IN DEVELOPED COUNTRIES AND POLAND IN THE YEARS 1991-2008 (Relacje miedzy otoczeniem makroekonomicznym i polityka gospodarcza a rolnictwem w krajach wysokorozwinietych i