CEJSH Find publication results
- Hannachenko S. L. THE WORLD AGRO-FOOD MARKET AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT: PROSPECTS FOR UKRAINE (Svitovyi rynok ahroprodovolstva na suchasnomu etapi rozvytku: perspektyvy dlia Ukrainy)