CEJSH Find publication results
- Bielenia-Grajewska Magdalena THE ROLE OF INTERNET IN COMMUNICATION CONDUCTED BY POLISH AIRPORTS (ON EXAMPLE OF CRISIS SITUATIONS CAUSED BY DIFFICULT WEATHER CONDITIONS) (Rola Internetu w komunikacji prowadzonej przez polskie lotniska (na przykladzie sytuacji kryzysowych spowodow