CEJSH Find publication results
- Ishchuk-Fadeeva Nina GOGOL'S 'VIY': 'THE METAMORPHOSES' OF SJUZHET ('Viy' N. V. Gogolya: 'metamorfozy' syuzheta)