CEJSH Find publication results
- Eckmann Augustyn THE FORGIVING OF SINS IN THE CHURCH IN SAINT AUGUSTINE'S TEACHING (Odpuszczenie grzechow w Kosciele w nauczaniu swietego Augustyna)