CEJSH Find source results
- ANNALES Universitatis Mariae Curie Sklodowska , Sec.L. (Artes)
- ANNALES Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sec.F. (Historia)
- ARCHEUS. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej (ARCHEUS. Studies in Bioethics and Philosophical Anthropology)
- ARCHIVUM IURIDICUM CRACOVIENSE
- ARS
- ASK. Research and Methods; until 2008: ASK. Spoleczenstwo, Badania Metody (ASK. Society, Research, Methods)
- ASK. Spoleczenstwo, Badania, Metody (ASK. Society, Research, Methods)
- Acta Archaeologica Carpathica
- Acta Archaeologica Waweliana
- Acta Asiatica Varsoviensia
- Acta Baltico-Slavica. Archeologia, Historia, Ethnographia, et Linguarum Scientia
- Acta Comeniana: International review of Comenius studies and early modern intellectual history
- Acta onomastica
- Ad Americam: Journal of American Studies
- Additamenta Musicologica Lublinensia
- Advances in Cognitive Psychology
- Africana Bulletin
- Afryka, Azja, Ameryka Lacinska (Africa, Asia, Latin America )
- Analecta - Studia i Materialy z Dziejów Nauki (Analecta - Studies and Materials on the History of Science)
- Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne (Analysis and Existence. Philosophical Journal)
- Anthropological Review
- Anthropos?
- Antik Tanulmanyok (Studia Antiqua)
- Archeologia (Archaeology)
- Archeologia Polski (Archaeology of Poland)
- Archiwa Biblioteki i Muzea Koscielne (Church Archives Libraries and Museums)
- Archiwum Historii Filozofii i Mysli Spolecznej (Archives of the History of Philosophy and of Social Thought)
- Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)
- Artium Quaestiones
- Asia and Pacific Studies
- Asian and African Studies
- Baltic Journal of Law and Politics
- Barok. Historia - Literatura - Sztuka (Baroque. History - Literature - Art)
- Barometr Regionalny. Analizy i prognozy (Regional Barometer. Analyses and Prognoses)
- Bialostockie Teki Historyczne (Bialystok Historical File)
- Biblioteka Regionalisty (Regional Journal)
- Biuletyn Edukacji Medialnej (Media Education Bulletin)
- Biuletyn Historii Sztuki (Bulletin of Art History)
- Biuletyn Historii Wychowania (Bulletin of the History of Education)
- Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego (Bulletin of the Polish Linguistic Society)
- Bulletin of Geography. Socio-economic Series
- Casopis pro moderni filologii (The Journal for Modern Philology)
- Ceska literatura (Czech Literature)
- Ceskoslovenska psychologie (Czechoslovak Psychology)
- Cesky casopis historicky (The Czech Historical Review)
- Cesky lid: etnologicky casopis (Cesky lid: Ethnological journal)
- Civitas. Studia z filozofii polityki (Civitas. Studies on politics philosophy)
- Clovek a spolocnost (Man and Society). (Internet journal for original, theoretical and research studies from the field of the social sciences)
- Cognitive Studies / Etudes Cognitives; until 2008: Studia Kognitywne (Cognitive Studies)
- Colloquium Wydzialu Nauk Humanistycznych i Spolecznych AMW
- Communication Today
- Comparative Economic Research
- Czasopismo Prawno-Historyczne (Legal-Historical Papers)
- DVT - Dejiny ved a techniky (History of Sciences and Technology)
- Data a vyzkum - SDA Info (Data and Research - SDA Info)
- Dejiny - Teorie - Kritika (History - Theory - Criticism)
- Didactics of Mathematics
- Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty (Wood. Research Papers, Reports, Announcements)
- Dyskursy Mlodych Andragogow (Adult Education Discourses)
- Dzieje Najnowsze (Recent History)
- E-mentor
- ELPIS. Journal Of Theology (ELPIS. Czasopismo teologiczne)
- Eastern European Countryside
- Edukacja Filozoficzna (Philosophical Education)
- Eirene. Studia Graeca et Latina
- Ekonometria (Econometrics)
- Ekonomia (Economics)
- Ekonomia (Economics) - Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
- Ekonomicky casopis (Journal of Economics)
- Ekonomika i Organizacja Przedsiebiorstwa (Economics and Organization of Enterprise)
- Ekonomika i prohnozuvannia (Economics and Forecasting)
- Ekonomista (The Economist)
- Electrum. Studia z historii starozytnej (Electrum. Journal of Ancient History)
- Estetika: The Central European Journal of Aestetics; until 2008: Estetika (Aesthetics)
- Ethnomusicologicum
- Etnografia Polska (Polish Ethnography)
- Etnolingwistyka (Ethnolinguistics)
- Etnologicke rozpravy (Ethnological Disputes)
- Etyka (Ethics)
- Filosoficky casopis (Philosophical Journal)
- Filosofska dumka (Philosophical Thought)
- Filozofia (Philosophy)
- Filozofia Nauki (Philosophy of Science)
- Finanse (Finance)
- Finansowy Kwartalnik Internetowy 'e-Finanse' (Financial Internet Quarterly 'e-Finanse')
- Folia Oeconomica Cracoviensia
- Folia Oeconomica Stetinensia
- Folia Praehistorica Posnaniensia
- Folia Toruniensia
- Folia historica Bohemica
- Gdanski Rocznik Ewangelicki (Gdansk Evangelical Yearbook)
- Gender, rovne prilezitosti, vyzkum (Gender, Equal Opportunities, Research)
- Gospodarka Materialowa & Logistyka (Material Management & Logistics)
- Gospodarka Narodowa (National Economy)
- Hadtudomany (Military Science)
- Hemispheres. Studies on Cultures and Societies
- Historica: revue pro historii a pribuzne vedy (Historica: Review in history and related sciences)
- Historicka demografie (Historical Demography)
- Historicka geografie (Historical Geography)
- Historicky casopis (Historical Journal), Professional journal about Slovak and worlds history
- Historyka (Historicism)
- Homo Ludens
- Horyzonty Polityki (Horizons of Politics)
- Horyzonty Wychowania (Horizons of Education)
- Hudebni veda (Musicology)
- Human Affairs
- Humanities and Social Sciences: Latvia
- IDEA. Studia nad struktura i rozwojem pojec filozoficznych (IDEA. Studies on Structure and Development of Philosophical Concepts)
- Ikonotheka
- Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)
- Internal Security
- International Journal of Strategic Property Management
- Issues of Business and Law
- Ius Novum
- Jazykovedny casopis (Linguistic Journal)
- Journal of Agribusiness and Rural Development
- Journal of Management and Financial Sciences
- Journal of Teacher Education for Sustainability
- Klio. Czasopismo poswiecone dziejom Polski i powszechnym (Klio. Journal of Polish and World History)
- Kolokwia Psychologiczne (Psychological Colloquia)
- Konteksty - Polska Sztuka Ludowa (Polish Folk Art - Contexts)
- Kontrola Panstwowa (State Audit)
- Kosciol w Polsce. Dzieje i kultura (Church in Poland. Past and Culture)
- Kozgazdasagi Szemle (Economic Review)
- Kultura i Spoleczenstwo (Culture and Society)
- Kwartalnik Filmowy (Film Quarterly)
- Kwartalnik Filozoficzny (Philosophical Quarterly)
- Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (History of Material Culture Quarterly)
- Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (Quarterly Journal of the History of Science and Technology)
- Kwartalnik Historii Zydow (Jewish History Quarterly)
- Kwartalnik Historyczny (The Historical Quarterly)
- Kwartalnik Neofilologiczny (Neophilological Quarterly)
- Kwartalnik Pedagogiczny (Pedagogical Quarterly)
- Kwartalnik Prawa Prywatnego (Quarterly of Private Law)
- Limes. Cultural Regionalistics
- LingVaria
- Lingua Posnaniensis. Review of general and comparative linguistics
- Linguistica Pragensia
- Linguistica Silesiana
- Listy filologicke (Folia philologica)
- Lodz Papers in Pragmatics
- LogForum
- Logos i Ethos (Logos and Ethos)
- Lud (The People)
- MEANDER
- MODUS, Prace z Historii Sztuki (MODUS, Studies on Art's History)
- Maetagused
- Magyar Filozofiai Szemle (Hungarian Review of Philosophy)
- Magyar Nyelv (Hungarian Language)
- Magyar Nyelvor (Hungarian Language Guardian)
- Magyar Pedagogia (Hungarian Pedagogy)
- Magyar Pszichologiai Szemle (Hungarian Psychological Review)
- Makslas Vesture un Teorija (Art History and Theory)
- Management and Business Administration. Central Europe
- Marketing i Rynek (Marketing and Market)
- Materiali Latvijas makslas vesturei (Materials for Latvian Art History)
- Mathematical Economics
- Mekhanizm Rehuluvannya Economiky (Mechanism of Economic Regulation)
- Miedzynarodowe Prawo Humanitarne (International Humanitarian Law)
- Miscellanea Geographica
- Miscellanea historico-iuridica
- Moderni dejiny: sbornik k dejinam 19. a 20. stoleti (Modern History: Studies into 19th and 20th century history)
- Musicologica Slovaca et Europaea
- Musicology Today
- Muveszettorteneti Ertesito (Bulletin of the Hungarian Society of Archaeology and History of Art)
- Muzealnictwo
- Muzyka (Music)
- Mysl Ekonomiczna i Polityczna (Political and Economic Thought); until 2010 Mysl Ekonomiczna i Prawna (Legal and Economic Thought)
- Mysl Ekonomiczna i Prawna (Legal and Economic Thought)
- NISPAcee Journal of Public Administration and Policy
- Narodohospodarsky obzor. Review of Economic Perspectives
- Narodopisna revue (Journal of Ethnology)
- Nase rec (Our Speech)
- Nase spolecnost (Our Society)
- Nauka (Science)
- Nauka ta innovatsii (Science and Innovation)
- Nauka ta naukoznavstvo (Science and Science of Science)
- Nauki Spoleczne
- Nauki o Finansach (Financial Sciences)
- Nauki o Zarzadzaniu (Management Sciences)
- Nyelvtudomanyi Kozlemenyek (Linguistic Studies)
- OPTIMUM. Studia Ekonomiczne (OPTIMUM. Economic Studies)
- ORGANON F. Philosophical Journal
- Ochrona Zabytkow (Historical Monument's Preservation)
- Odrodzenie i Reformacja w Polsce (Renaissance and Reformation in Poland)
- Olsztyn Economic Journal
- Onomastica
- Opuscula Musealia. Czasopismo muzeologiczne
- Organizacija. Journal of Management, Informatics and Human Resources
- Organizacja i Kierowanie (Organization and Management)
- POGRANICZE Studia Spoleczne (Borderland Social Studies)
- POLONICA
- PORÓWNANIA. Czasopismo poswiecone zagadnieniom komparatystyki literackiej... (COMPARISONS. A Journal on Comparative Literature...)
- Pamietnik Literacki (Literary Diary)
- Pamietnik Slowianski (Slavonic Diary)
- Pamietnik Teatralny (Theatrical Diary)
- Pedagogicky casopis (Journal of Pedagogy)
- Philologia
- Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)
- Polish Journal of Applied Psychology
- Polish Psychological Bulletin
- Polish Sociological Review
- Polish Yearbook of International Law
- Polityka Spoleczna (Social Policy)
- Polski Przeglad Dyplomatyczny (Polish Diplomatic Review)
- Poradnik Jezykowy (The Linguistic Guide)
- Poznan Studies in Contemporary Linguistics
- Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze (Poznan Linguistic Forum)
- Prace Historyczne Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellonskiego (History Notebooks)
- Prakseologia (Praxiology)
- Pravnik (The Lawyer)
- Pravny obzor (Juridical Review - Theoretical journal for the questions of state and law)
- Prawo Morskie (Maritime Law)
- Prehled vyzkumu (Survey in the Field Excavations)
- Problemy polityki spolecznej. Studia i dyskusje (The Problems of Social Policy. Studies and discussions)
- Przeglad Archeologiczny (Archaeological Review)
- Przeglad Biblioteczny (Library Review)
- Przeglad Filozoficzno-Literacki (Philosophical/Literary Review)
- Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria (Philosophical Review - New Series)
- Przeglad Historyczny (Historical Review)
- Przeglad Humanistyczny (Humanistic Review)
- Przeglad Kulturoznawczy
- Przeglad Kulturoznawczy (Cultural Studies Review)
- Przeglad Muzykologiczny (Musicological Review)
- Przeglad Orientalistyczny (Oriental Review)
- Przeglad Polonijny (Review of Polish Diaspora)
- Przeglad Prawa Europejskiego i Miedzynarodowego (Review of European and International Law)
- Przeglad Prawa Publicznego (Public Law Review)
- Przeglad Sejmowy (The Sejm Review)
- Przeglad Socjologiczny (Sociological Review)
- Przeglad Socjologii Jakosciowej (Qualitative Sociology Review)
- Przeglad Statystyczny (Statistical Review)
- Przeglad Zachodni (Western Affairs Review)
- Przekladaniec. Polrocznik Katedry UNESCO do Badan nad Przekladem i Komunikacja Miedzykulturowa UJ
- Psychologia Rozwojowa (Developmental Psychology)
- Psychologia-Etologia-Genetyka (Psychology-Ethology-Genetics)
- Psychology of Language and Communication
- Rehionalna ekonomika (Regional Economy)
- Reports on Mathematical Logic
- Research in Language
- Rocznik Andragogiczny (The Andragogy Yearbook)
- Rocznik Bezpieczenstwa Morskiego (Maritime Security Yearbook)
- Rocznik Biblioteki Narodowej (The National Library Yearbook)
- Rocznik Historii Prasy Polskiej (Annual of Polish Press History)
- Rocznik Historii Sztuki (Yearbook of Art History)
- Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych (Pedagogical Sciences Commission Annual)
- Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego (Yearbook of the Lublin Genealogical Society)
- Rocznik Lubuski (Lubuski Yearbook)
- Rocznik Orientalistyczny (Annual of Oriental Studies)
- Rocznik Pedagogiczny (Pedagogical Yearbook)
- Rocznik Slawistyczny (Yearbook of Slavic Studies)
- Rocznik Teologii Katolickiej (Annual of Catholic Theology)
- Roczniki Biblijne (Biblical Annals)
- Roczniki Biblioteczne (Library Annals)
- Roczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych (Social and Economic History Annals)
- Roczniki Historii Kosciola (Annals of Church History)
- Roczniki Historyczne (Historical Annals)
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (Annals of the Collegium of Economic Analysis)
- Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne (Liturgical and Homiletic Annals)
- Roczniki Nauk o Rodzinie (Annals of Family Studies)
- Roczniki Pastoralno-Katechetyczne (Pastoral and Catechetical Annals)
- Roczniki Socjologii Rodziny (Annals of Family Sociology)
- Roczniki Teologii Ekumenicznej (Annals of Ecumenical Theology)
- Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii (Annals of Fundamental Theology and Religiology)
- Roczniki Teologii Moralnej (Annals of Moral Theology)
- Romanica Cracoviensia
- Rozprawy z Dziejow Oswiaty (Studies in the History of Education)
- Ruch Literacki (Literary Movement)
- Ruch Pedagogiczny (Pedagogical Movement)
- SLAVIA ANTIQUA. Yearbook of Slavonic Antiquities
- SLAVIA OCCIDENTALIS
- SLOVAK REVIEW (A Review of World Literature Research)
- Sacrum et Decorum. Materialy i studia z historii sztuki sakralnej. (Materials and Studies on the History of Sacred Art)
- Scripta Judaica Cracoviensia. Studia z historii, kultury i religii Zydów
- Semina Scientiarum
- Slaski Kwartalnik Historyczny 'Sobotka' (Silesian Historical Quarterly 'Sobotka')
- Slaski Przeglad Statystyczny (Silesian Statistical Review)
- Slavia Meridionalis. Studia Linguistica Slavica et Balcanica
- Slavia Orientalis
- Slavica Slovaca
- Slovanske historicke studie (Slavonic Historical Studies)
- Slovansky prehled: historicka revue pro dejiny stredni, vychodni a jihovychodni Evropy (Slavonic Review: Review for Central, Eastern and Southeastern European History)
- Slovansky prehled: historicka revue pro dejiny stredni, vychodni a jihovychodni Evropy (Slavonic Review: Review for Central, Eastern and Southeastern European history)
- Slovenska archeologia (Slovak Archaeology)
- Slovenska literatura (Slovak Literature)
- Slovenska rec (Slovak Language)
- Slovenske divadlo (Slovak Theatre)
- Slovensky narodopis (Slovak Ethnology)
- Slovo a slovesnost: casopis pro otazky teorie a kultury jazyka (Slovo a slovesnost: A journal for the theory of language and language cultivation)
- Sociologia (Sociology) - Slovak Sociological Revue
- Sociologicky casopis. Czech Sociological Review
- Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketyng (Sociology: Theory, Methods, Marketing)
- Soudobe dejiny (Contemporary History)
- South East European Journal of Economics and Business
- Spoleczenstwo i Rodzina (Society and Family)
- Sprawozdania Archeologiczne (Archaeological Reports)
- Sprawy Narodowosciowe-Seria Nowa (Issues of Nationality-New Series)
- Studia Anglica Posnaniensia
- Studia Antyczne i Mediewistyczne (Antique and Mediaeval Studies)
- Studia Demograficzne (Demographical Studies)
- Studia Edukacyjne (Educational Studies)
- Studia Ekonomiczne (Economic Studies)
- Studia Europaea Gnesnensia
- Studia Historyczne (Historical Studies)
- Studia Humanistyczne AGH (Studies in the Humanities AGH)
- Studia Kognitywne (Cognitive Studies)
- Studia Linguistica Universitatis Jagellonicae Cracoviensis
- Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis
- Studia Migracyjne - Przeglad Polonijny (Migration Studies -Review of Polish Diaspora); until 2009: Przeglad Polonijny (Review of Polish Diaspora)
- Studia Nauk Teologicznych PAN (The PAN Studies of Theological Sciences)
- Studia Philosophiae Christianae
- Studia Podlaskie (Podlasie Studies)
- Studia Polityczne (Political Studies)
- Studia Prawnicze (Legal Papers)
- Studia Psychologica
- Studia Psychologiczne (Psychological Studies)
- Studia Regionalne i Lokalne (Regional and Local Studies)
- Studia Religiologica
- Studia Romologica
- Studia Socjologiczne (Sociological Studies)
- Studia Waweliana
- Studia Zrodloznawcze. Commentationes (Studies in Historical Sources. Commentationes)
- Studia commercialia Bratislavensia
- Studia theologica
- Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej (Studies in the History of Russia and Central-Eastern Europe)
- Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej (Studies in Polish and Slavonic Philology)
- Studia z Prawa Wyznaniowego (Studies in Law on Religion)
- Studia z Teorii Wychowania (Studies on the Theory of Education)
- Studie o rukopisech (Manuscript Studies)
- Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
- Studies in Polish Linguistics
- Stylistyka (Stylistics)
- Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
- Szociologiai Szemle (Sociological Review)
- Sztuka i Dokumentacja (Art and Documentation)
- Tarsadalomkutatas (Social Science Research)
- Teksty Drugie (Second Texts)
- Teorie vedy (Theory of Science)
- Ter es Tarsadalom (Space and Society)
- Terminus
- The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II
- Tortenelmi Szemle (Historical Review)
- Torunskie Studia Bibliologiczne (Bibliological Studies of Torun)
- Tourism
- Town Planning and Architecture
- Tudomanyos es Muszaki Tajekoztatas ( Scientific and Technical Information; Hungarian journal of library and information science)
- Turystyka Kulturowa (Cultural Tourism)
- U Schylku Starozytnosci. Studia Zrodloznawcze (Late Antiquity. Studies in Source Criticism)
- Ukrayinska mova (Ukrainian Language)
- Umeni (Art)
- Verbum Vitae
- Visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrainy (Herald of the National Academy of Sciences of Ukraine)
- Wiadomosci Numizmatyczne (Numismatic News)
- Wieloglos
- Wies i Rolnictwo (Village and Agriculture)
- World Literature Studies
- Wroclawski Rocznik Historii Mowionej (Wroclaw Yearbook of Oral History)
- Wspolczesna Ekonomia (Contemporary Economics)
- Wspolczesna Gospodarka (Contemporary Economy)
- Yearbook Of Conrad Studies (Poland)
- Yearbook of Polish European Studies
- Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (The Issues of Agricultural Advisory Service)
- Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (Problems of Agricultural Economics)
- Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (Philosophical Problems in Science)
- Zagadnienia Informacji Naukowej (Journal of Information Science)
- Zagadnienia Naukoznawstwa (Problems of the Science of Science)
- Zaglada Zydów. Studia i Materialy (Holocaust. Studies and Materials)
- Zarzadzanie Publiczne (Public Management)
- Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management)
- Zarzadzanie w Kulturze (Culture Management) / Studies of the Faculty of Management and Communication
- Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia
- Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Tarnowie / Prace z Zakresu Zarzadzania; Prace z Zakresu Oswiaty i Wychowania
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Studia Sociologica (Scientific Journals of the University of Szczecin, Studia Sociologica)